Vrienden van Dever ANBI

Stichting Vrienden van Dever - fiscaal nummer: 8039.26.728

De Stichting Vrienden van Dever heeft ten doel:

 -          het bevorderen van het behoud en herstel in de ruimste zin van 't Huys Dever” als historisch  monument in de  gemeente Lisse,waaronder tevens begrepen het landschappelijk beeld daaromheen;

-          het verzamelen, verzorgen en tentoonstellen van onder meer opgegraven voorwerpen;

-          de bestudering van 't Huys Dever en zijn omgeving en de publicatie van de resultaten van deze studies;

-          ernaar te streven een waardige bestemming voor 't Huys Dever te verzekeren, zo mogelijk ten algemene nutte;

-          de stichting in stand houden door werving van donateurs en de Vrienden van Dever;

-          het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Vrienden van Dever heeft géén winstoogmerk.

 De middelen van de Stichting Vrienden van Dever worden verkregen door vrijwillige bijdragen,subsidies,schenkingen,erfstellingen en legaten.

Daarnaast verwerft zij met diverse gerichte akties aanvullende inkomsten.

 Alle verkregen middelen worden gebruikt voor nader te bepalen doelen welke  moeten voldoen aan de in de statuten gestelde eisen. Niet uitgekeerde gelden worden op de bankrekening van de Stichting Vrienden van Dever gestort.

De penningmeester beheert deze gelden en doet betalingen voor goederen en diensten ten behoeve van de eerder genoemde doelstelling.

 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Bij een eventueel batig saldo bij het ontbinden van de Stichting Vrienden van Dever zal dit uitsluitend worden bestemd voor de eerder genoemde doelstelling.

 

 

Bestuur Vrienden van Dever

 Voorzitter:                 de heer. I.(Ignus) M. Maes

Secretaris:               de heer E. (Ed) M. Olivier

Penningmeester:   de heer Maurice Beenakker

Bestuursleden:       de heer G.(Gerard) J.Schrama

                                    Notuliste:                 mevr. M.(Marjon) van Sluis-Cramer

 

Contact

Stichting Vrienden van Dever

p/a. Wagenstraat 45,

2161 ZL Lisse

 

Financieel overzicht 2017                                                                   

Inkomsten        Uitgaven  
        Rijlabels Sum of Bedrag
Rijlabels Sum of Bedrag     Contributie 135
Verkopen Dever 231,7     Dever Bulletin 1192,67
Donaties 5277,5     Kosten Rabobank 237,7
Teruggaaf voorschot 2,62     Voorschot 2,62
(leeg)       Overboeking spaarrekening 1500
Eindtotaal 5511,82     Schilderslinnen  345
        Donaties 45
        Vrijwilligersmiddag 399,25
        Eindtotaal 3857,24

 

 

Jaarverslag

zie jaarverslag Beheerstichting