Vrienden van Dever ANBI

Stichting Vrienden van Dever - fiscaal nummer: 8039.26.728

De Stichting Vrienden van Dever heeft ten doel:

 -          het bevorderen van het behoud en herstel in de ruimste zin van 't Huys Dever” als historisch  monument in de  gemeente Lisse,waaronder tevens begrepen het landschappelijk beeld daaromheen;

-          het verzamelen, verzorgen en tentoonstellen van onder meer opgegraven voorwerpen;

-          de bestudering van 't Huys Dever en zijn omgeving en de publicatie van de resultaten van deze studies;

-          ernaar te streven een waardige bestemming voor 't Huys Dever te verzekeren, zo mogelijk ten algemene nutte;

-          de stichting in stand houden door werving van donateurs en de Vrienden van Dever;

-          het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Vrienden van Dever heeft géén winstoogmerk.

 De middelen van de Stichting Vrienden van Dever worden verkregen door vrijwillige bijdragen,subsidies,schenkingen,erfstellingen en legaten.

Daarnaast verwerft zij met diverse gerichte akties aanvullende inkomsten.

 Alle verkregen middelen worden gebruikt voor nader te bepalen doelen welke  moeten voldoen aan de in de statuten gestelde eisen. Niet uitgekeerde gelden worden op de bankrekening van de Stichting Vrienden van Dever gestort.

De penningmeester beheert deze gelden en doet betalingen voor goederen en diensten ten behoeve van de eerder genoemde doelstelling.

 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Bij een eventueel batig saldo bij het ontbinden van de Stichting Vrienden van Dever zal dit uitsluitend worden bestemd voor de eerder genoemde doelstelling.

 

 

Bestuur Vrienden van Dever

 Voorzitter:                 de heer. I.(Ignus) M. Maes

Secretaris:               de heer E. (Ed) M. Olivier

Penningmeester:   de heer Maurice Beenakker

Bestuursleden:       de heer G.(Gerard) J.Schrama

                                    Notuliste:                 mevr. M.(Marjon) van Sluis-Cramer

 

Contact

Stichting Vrienden van Dever

p/a. Wagenstraat 45,

2161 ZL Lisse

 

Financieel overzicht 2018                                                                   

Inkomsten        Uitgaven  
        Rijlabels Sum of Bedrag
Rijlabels Sum of Bedrag     Contributies 170,00
Verkopen Dever 860,66     Dever Bulletin 1103,99
Donaties 4435,95     Kosten Rabobank 212,95
Arsenault-Schrama 1250,00     Dever (vrijilligers middag+ tuinbank 576,40
(leeg)       Overboeking interne rekening 1250,00
Eindtotaal 6546,61     Overig  50,00
        Postzegels 80,15
        (blank  
        Eindtotaal 3443,49

 JAARREKENING 2018

 Balans Stichting Vrienden van Dever

Activa                                                                               Passiva

Vlottende activa:                                                              Eigen vermogen

Banktegoeden:     €  34.306,98                                       Reserves:  € 34.306,98

Totaal activa: € 34.306,98                                               Totaal passiva: € 34.306,98

Toelichting op de jaarrekening Stichting Vrienden van Dever

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Vrienden van Dever bestaan voornamelijk uit: het ontvangen van donaties ter onderhoud van het 'Huys Dever'.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan l jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als net verschil tussen de inkomsten en de kosten en andere lasten over liet jaar.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

 

 

Jaarverslag

zie jaarverslag Beheerstichting