Financiele gegevens

naam: Stichting Beheer Buitenplaats 't Huys Dever

adres:Heereweg 349a

woonplaats: 2161 CA Lisse

Jaarrekening totaal: Bouw en Exploitatie                                                                      Balans per 31 december

Activa       2017   2016
  Vaste activa     €   
    materiele vaste activa        
             
    gebouw   11.804,00   13.748,00
    diverse activa   843,00   466,00
        __________   _________ 
        12.647,00   14.214,00
             
    financiele vaste activa        
             
    deposito   106.500,00   84.686,54
        __________   __________
        106.500,00   84.686,54
             
  Vlottende activa          
    vorderingen        
    debiteuren   421,59   291,45
    omzetbelasting   1.701,00   2.777,00
    diverse inkomsten        
    te ontvangen rente   __________   _________
        2.122,59   3.068,45
             
  Liquide middelen        
    kas   568,55   532,09
    Rabobank   2.560,70   2.918,41
        __________   _________
        3.129,25   3.450,50

Jaarrekening totaal: Bouw en Exploitatie                                                                               Balans per 31 december 

Passiva       2017     2016
           
  Eigen vermogen            
    kapitaal   47.268,32     49.296,09
    Alg. reserve bouw   53.551,94     51.632,35
    resultaat boekjaar   6.422,39     108,18
        ______________     _____________
        94.397,87     100.820,26
  Kortlopende schulden          
    belastingen   3.053,00     2.112,00
    reservering vakantiegeld   1.033,89     1.033,89
    diverse te betalen posten   25.914,08     1.453,34
        ___________     ____________
        124.398,84     105.419,49

Jaarrekening totaal: Bouw en Exploitatie                                                                                           Staat van baten en lasten

      2017     2016
             
Baten            
  opbrengsten   97.917,18     105.456,38
  rente banken         186,54
      __________     ____________
      97.917,18     105.642,92
             
Lasten            
Specifieke kosten          
  werk voor derden          
             
  totaal specifieke kosten __________     ____________
             

Bruto baten

    97.917,18     105.642,92
             
             

Beheerkosten

           
  personeelskosten   42.937,92     50.958,62
  afschrijvingen   2.132,04     2.135,00
  representatie/promotie 6.069,48     6.689,33
  administratiekosten   2.524,16     2.516,34
  bestuurskosten   254,56     297,79
  bankkosten   225,56     229,35
  diverse kosten   4.845,51     3.059,85
      __________     ____________
  totaal beheerkosten   104.339,57     105.751,10
      __________     ____________
             
Batig/nadelig saldo    '-6.422,39       -108,18 
      ==========     ===========

Begroting 2018

balans 2016